Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

PD AanZet
Harriët Freezerstraat 49
3207 HB  Spijkenisse

Tel: 06 307 139 73
Email: info@pdaanzet.nl

Functionaris voor gegevensbescherming: Patricia Dammers – info@pdaanzet.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door PD AanZet
PD AanZet verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

PD AanZet verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

PD AanZet verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het kandidatenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Jobcoachactiviteiten;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat PD AanZet hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals;

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Een ieder die bij de uitvoering van jobcoaching is betrokken heeft een gedateerde geheimhoudingsverklaring ondertekend op basis van de geheimhoudingplicht van artikel 74 Wet Suwi.

Verstrekking aan derden
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden. PD AanZet kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. PD AanZet zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat.

Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV of Gemeenten.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
PD AanZet zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft PD AanZet passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om PD AanZet een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u PD AanZet verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

PD AanZet
t.a.v. De directie
Harriët Freezerstraat 49
3207 HB  Spijkenisse

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door PD AanZet, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

PD AanZet kan deze privacy verklaring aanpassen. De nieuwste versie kan door u worden opgevraagd, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-8-2020.